GİZLİLİK VE İFŞA ETMEME PROTOKOLÜ

Başlangıç Hükmü

İşbu Gizlilik ve İfşa Etmeme Protokolü (bundan böyle “Protokol” olarak anılacaktır.) aşağıda belirtilen Geliştirici tarafından üretilen içeriklere dair kurallarını düzenlemekte olup, işbu Protokol kabul edilmeden ilgili içeriklere ulaşılamaz. İşbu protokolün imzası ile hüküm altına alınan esaslar kabul ve taahhüt edilmiş olunacağından, dikkatle okunması gerekmektedir.

Geliştirici tarafından üretilen içeriklere erişilebilmesi için, kayıt formunun doldurulması ve işbu Protokol hükümlerinin kabul ve taahhüt edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda işbu Protokol’ü onaylamak isteyen kullanıcılar kayıt formunun altında bulunan “Protokolü okudum kabul ediyorum” seçeneği onaylamalıdır. Bu işlem sonrası, işbu Protokol tarafınızdan imzalanmış ve aynı anda yürürlüğe girmiş olmaktadır.

1. Taraflar

İşbu Protokol Teşvikiye Mah. Hacı Emin Efendi Sok. İzmir Apt. No:32 Kat:4 Şişli İstanbul adresinde mukim TONAJ FİLM PRODÜKSİYON YAPIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (bundan böyle “Geliştirici” olarak anılacaktır.) ile işbu Protokole konu içeriği imza eden Kullanıcı (bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) arasında Geliştirici tarafından geliştirilen “Elementis” adlı içeriğe ve gelecekte geliştirilecek ve mecraya kullanıma sunulacak diğer içeriklere dair kullanım şartlarının belirlenmesi amacıyla akdedilmiştir.

2. Protokolün Konusu

İşbu Protokol’ün konusu Geliştirici tarafından üretilen içeriğe ilişkin erişim ve kullanım koşullarıdır.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

İşbu Protokol kapsamında;

  • Kullanıcı, Geliştirici tarafından üretilen ve işbu Protokol’ün imza edilmesiyle Kullanıcı tarafından ulaşılan içeriğe dair, elektronik olarak veya diğer herhangi bir şekilde kaydedilmiş olan analizler, derlemeler, çalışmalar, mülkiyet bilgileri, fikri ve sınai mülkiyet hakları, ticari markalar, ticari sırlar, Geliştirici’ye ait her türlü yazılımsal bilgi, kod, bilgisayar oyunlarına ilişkin tasarımlar, teknik bilgiler, ilgili içeriğe dair Kullanıcı tarafından elde edilen somut veya somut olmayan her türlü materyal  gibi her türlü nitelikteki; finansal, ticari, ekonomik, teknik, yasal ya da yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgiyi (“Gizli Bilgiler”) koruyacak olup, bu hususları ifşa etmeyecek ve kendi lehine kullanmayacaktır.
  • Kullanıcı, Geliştirici’ye ait kurulan ortama üye olması, her türlü içeriği test etmesi ve bildireceği her türlü teknik düzeltme veya raporlama kapsamında herhangi bir hak iddia etmeyeceğini kabul, taahhüt ve beyan eder.
  • Kullanıcı, işbu Protokol’e konu içeriğe erişim sağlarken tüm yasalara ve ilgili mevzuat hükümlerine uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi baştan kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Aksi durumda, oluşacak tüm hukuki ve/veya mali ve/veya cezai yükümlülüklerden münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır. Bu durum Kullanıcı’nın kabulündedir.
  • Kullanıcı, işbu Protokol’e konu içeriğe erişim sağlarken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve Geliştirici’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları defaten ve nakden tazmin edeceğini baştan kabul beyan ve taahhüt etmektedir.
  • Geliştirici, işbu Protokolün koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman güncelleyebilecek, değiştirebilecek ve/veya yürürlükten kaldırabilecektir. Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinden itibaren Kullanıcı için hüküm ifade etmeye başlayacaktır.
  • İşbu Sözleşmeyi kısmen dahi olsa ihlal eden Kullanıcı, bu nedenle doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını ve Geliştirici’yi bu nedenle ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan ari tutacağını ve bunları tazmin edeceğini baştan kabul beyan ev taahhüt etmektedir.

4. Dava Yolu

İşbu Protokol’de yer alan hükümlerin Kullanıcı tarafından ihlal edilmesi durumunda, Geliştirici ortaya çıkacak olan zarara eş değer bir tutar belirleyerek tazminat talep etme hakkına sahiptir.

Kullanıcı, işbu Protokol’deki hak ve yükümlülüklerini dürüstlük kuralı uyarınca yerine getirmemesi veya Protokol’ün kendisi veya sorumluluğu altında olan kişi veya kişiler tarafından ihlal edilmesi durumunda maddi tazminat yeterli olmayabilir. Kullanıcı’nın işbu Protokol hükümlerini ihlal etmesi veya ihlal etmekle tehdit etmesi durumlarında; taraflar, Geliştirici’nin işbu Protokol’deki bütün hak ve yükümlülüklerine ek olarak mahkeme kararıyla ihtiyati tedbir kararı aldırma yetkisine sahip olduğunu kabul etmektedir.

5. Süre

İşbu Protokol “Başlangıç Hükümleri” bölümünde belirtilen imza tarihinden itibaren derhal yürürlüğe girer ve Taraflar arasındaki ilişki fesih edilmesi durumunda dahi 3. maddedeki Gizli Bilgilere dair hüküm süresiz olarak yürürlükte kalır ve Kullanıcı Gizli Bilgileri ifşa etmeyeceğini ve gizli tutacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. Yetkili Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Protokol’ün geçerliliği, yorumlanması, yürürlüğe konması ya da sona ermesi ile ilgili tüm hususların yanı sıra Taraflar arasındaki tüm konular ile ilgili her türlü sorunlara ve uyuşmazlıklara Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanacaktır ve Türkiye Cumhuriyeti hukuku çerçevesinde yorumlanacaktır.

İşbu Protokol’den doğan veya bu Protokol ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü uyuşmazlık, iddia veya ihtilaf ya da herhangi bir haksız fiil veya Protokol’e ilişkin başka herhangi bir ihtilafın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7. Bölünebilirlik

İşbu Protokol’ün bir kısmının kanuna aykırı veya geçersiz sayılması halinde, geçersiz sayılan maddenin Protokol’ün temelini oluşturmaması şartıyla, bu geçersizlik Protokol’ün diğer maddelerinin geçerliliğini etkilemeyecek, Protokol’ün diğer hükümleri geçerli kalacak ve Taraflar üzerinde aynı şekilde bağlayıcı olacaktır.

8. Feragat

Taraflardan herhangi birinin işbu Protokol’de belirtilen bir hakkını, yetkisini yahut imtiyazı kullanmaması veya kullanmada gecikmesi, bunlardan feragat ettiği manasına gelmeyecek ve de bu şekilde yorumlanmayacak; benzer biçimde bir hakkın, yetkinin yahut imtiyazın kısmi yahut münferiden kullanılması, başkaca bir hakkın, yetkinin yahut imtiyazın kullanılmasına hiçbir şekilde halel getirmeyecek ve de işbu Protokol hükümlerinden herhangi birine aykırı davranılması halinde anılan hak, yetki ya da imtiyazdan bir defaya mahsus olmak üzere feragat edilmesi veya bunların kullanılmaması, aynı hükme müteaddit kereler aykırı davranılmasına izin verildiği yahut anılan hakların kullanılmayacağı anlamına gelmeyecek ve  bu şekilde bir sonuç doğurmayacaktır.

9. Temlik

Kullanıcı, işbu Protokol kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini herhangi bir üçüncü tarafa Geliştirici’nin önceden izni olmadan devredemez veya başka bir şekilde temlik edemez. Bu Protokol’ün herhangi bir şekilde devredilmesi, devredenin işbu Protokol’de belirtilen gizlilik ve açıklamama yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

10. İhbarlar

Geliştiri’ye yapılacak olan her türlü ihbar, tebligat veya bildirim iletisim@multiplayer.com.tr adresine yapılmak suretiyle gerçekleşmiş olacak iken, Kullanıcı’ya yapılacak bu nevi’den bildirimler kayıt aşamasında Kullanıcı tarafından belirtilen elektronik posta adresine yapılır. Kullanıcı’nın belirteceği elektronik posta adresinin doğruluğu yalnızca Kullanıcı’yı bağlayacak olup, Geliştirici tarafından belirtilen adrese yapılacak bildirimler, gönderildikten itibaren 72 saat sonra usulüne uygun olarak yapılmış sayılacaktır.