Uncategorized

Elementis: ŞARTLAR VE KOŞULLAR

By Temmuz 10, 2020 No Comments

İşbu Şartlar ve Koşullar metni (“Koşullar”), sizinle Teşvikiye Mahallesi Hacı Emin Efendi Sokak No:32 Kat:4 Şişli / İSTANBUL adresli Tonaj Film Prodüksiyon Yapım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, iştirakleri, ana şirketleri, ortak girişimleri ve ortak mülkiyet altındaki diğer tüzel kişiler ve/veya bunların vekilleri, danışmanları, çalışanları, müdür ve yöneticileri (“Multiplayer”, “Biz”, “Bize” veya “Bizim”), arasındaki ilişkiyi düzenlemekte olup, multiplayer.com.tr internet sitemize ve Apple App Store, Google Play App Store, Amazon App Store, Facebook ve/veya diğer oyun siteleri üzerinden kullanıma sunulan mobil uygulamalara; internet sitelerine ve/veya oyunlara ve oyunlarımızla bağlantılı hizmetlere (birlikte “Hizmetler” olarak anılacaktır) yapacağınız erişimlerde ve işbu Hizmetler’i kullanmanız durumunda uygulanacaktır.

1.GİRİŞ

İşbu Koşullar’ı size Hizmetler’i en yüksek kalitede sunabilmek için hazırladık. Bu kapsamda büyük bir özveri ile ürettiğimiz bu içeriklerin kullanımından doğan yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek adına kullanıcı olarak sizin yukarıda da belirttiğimiz Hizmetler’den yararlanmadan önce işbu sözleşmeyi okumuş olmanız önem arz etmektedir.

2. DEĞİŞİKLİK

Multiplayer, Koşullar’da hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman güncelleme, değişiklik yapabilecek ve/veya yürürlükten kaldırabilecektir. Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinden itibaren sizin için hüküm ifade etmeye başlayacaktır.

Multiplayer size önceden bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın Hizmetler’i ve bu Hizmetlere ilişkin işbu Koşullar’ı güncelleyebileceğini kabul ve beyan etmektesiniz.

3.HİZMETLER’DEN YARARLANMA

Hizmetler, işbu Koşullar’da belirtilen şartlar altında ve Koşullar kapsamında düzenlenen hak ve yükümlülükler çerçevesinde sizlere Multiplayer tarafından sunulacaktır. Hizmetler’den şahsi amaçlar dışında, ticari amaç güderek faydalanamayacağınız gibi, Hizmetler’i Multiplayer’ın açık izni olmaksızın çoğaltamaz, kopyalayamaz, yayınlayamaz, umuma iletemez, satamaz, takas edemez, temsil edemez veya herhangi bir şekilde ticarete konu edemezsiniz.

4.FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Multiplayer’ın sahip olduğu ya da lisansladığı ürünlerden gelir ve telif hakkı, ticari marka, ticari takdim, patent ve dünya çapındaki fikri mülkiyet hakları ve geçerli diğer yasa, kural veya düzenlemeler çerçevesinde korunmaktadır. Bu hakların tümü saklıdır. Bu Koşullar’daki herhangi bir içerikle ilgili olarak size veya herhangi bir üçüncü şahsa herhangi bir hak, tasarruf hakkı veya çıkar vermez.

İşbu Koşullar’a uyduğunuz müddetçe işbu Koşullar’a tabi tüm Hizmetler’i ticari olmayan eğlence amaçlarınız için kullanabilirsiniz. Hizmetler’i herhangi bir başka amaç için kullanmamayı ve Multiplayer’ın yetkilendirilmemiş kullanımlardan ortaya çıkan herhangi bir hasar veya kayıplardan bir yükümlülüğü olmadığını kabul etmektesiniz.

İşbu Koşulları veya bağlı olduğunuz diğer şartlarımıza karşı gelirseniz, hesabınızın sonlandırılması da dâhil olmak üzere size karşı işlem başlatabiliriz. Ayrıca, Multiplayer’ın fikri mülkiyet haklarına karşı gelinmesi ya da ihlali de dâhil olmak üzere yasayı çiğniyor olabilirsiniz. Bir Multiplayer oyun veya içeriğinin yasal çalışmasını zayıflatmak veya manipüle etmek dahil, ancak bunlarla sınırlı kalmayacak şekilde Hizmetler’i bozmak veya kesinti yaratmak amacıyla tarafınızdan yapılan her türlü girişim, Multiplayer’ın düzenlediği işbu sözleşme veya diğer politikalarına karşı gelmektir ve Türk Ceza Kanunu da dahil olmak üzere Türk yasal mevzuatına karşı gelmek ya da ihlal etmek anlamına da gelebilir.

5.ÜCRETLER ve SATIN ALMA KOŞULLARI

Hizmetler aracılığıyla veya oyun içi yapılan bütün satışlar nihai niteliktedir ve geçerli ücretlerin ve diğer bedellerin (Sanal Kalemler dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) tamamen veya kısmen iade edilemez nitelikte olduğunu kabul ve beyan etmektesiniz. Onaylanmamış yollarla elde edilen bedeller de dahil olmak üzere yansıtılan bütün bedellerden tamamen siz sorumlusunuz. Multiplayer, Hizmetler aracılığıyla satılan ürünler için para iadesi yapmamakta veya takas önermemektedir.

6.ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMETLERİ

Hizmetler ve/veya oyunlar, üçüncü taraf hizmetlerine yönlendirme yapabilir ve/veya Hizmetler ya da oyunlar vasıtasıyla size üçüncü kişi hizmetleri sunulabilir. Üçüncü kişi hizmetleri arasında oyun kayıtları ve paylaşımları, sosyal medya bağlantısı ve benzerleri yer alabilir, ancak üçüncü kişi hizmetleri bunlarla sınırlı değildir. Üçüncü kişi hizmetlerinin ilgili üçüncü kişinin hüküm ve şartlarına tabi olduğunu anlamakta ve kabul etmektesiniz. Bu tür üçüncü taraf hizmetleri sizinle söz konusu üçüncü kişi hizmet sağlayıcısı arasındaki bir anlaşmayı teşkil ettiğinden, lütfen bu üçüncü kişi hüküm ve şartlarını dikkatli bir şekilde okumanızı önemle tavsiye ediyoruz.

7.GERİ BİLDİRİM

Multiplayer, verdiği hizmetlerin iyileştirilmesine yönelik geri bildirimlerin, yorumların ve önerilerin (“Geri Bildirim”) sunulmasını teşvik etmektedir. Geri Bildirim’lerinizi iletisim@multiplayer.com.tr adresi üzerinden e-posta göndererek bizimle paylaşabilirsiniz. Geri Bildirim yapmanız durumunda Multiplayer’a, sahibi olduğunuz veya kontrol ettiğiniz her türlü fikri mülkiyet hakkı tahtında Geri Bildirim’inizi herhangi bir amaç doğrultusunda kullanma, kopyalama, değiştirme, bunların türev çalışmalarını gerçekleştirme ve Geri Bildirim’inizden diğer bir şekilde faydalanma için münhasır olmayan, dünya çapında geçerli, sürekli, gayri kabili rücu, ücreti tamamen ödenmiş, telifsiz, alt lisans konusu yapılabilir ve devredilebilir bir lisans vermekte olduğunuzu kabul ve beyan etmektesiniz.

8.GARANTİ FERAGATİ

Aşağıdakilerden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olan her türlü zarar, kayıp ve masrafa (makul avukatlık ücretleri ve maliyetleri de dahil) karşı Multiplayer’ı tazmin etmeyi ve beri kılmayı kabul edersiniz:

(1) Koşulları ya da Koşullar’ın herhangi bir hükmünü ihlal etmeniz;

(2) Yayınladığınız veya başka bir şekilde katkıda bulunduğunuz herhangi bir kullanıcı içeriği;

(3) Multiplayer hizmetleri üzerinde ya da aracılığıyla dahil olduğunuz herhangi bir faaliyet ve

(4) Herhangi bir kanunu ya da bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmeniz.

9.SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

Multiplayer, kanunen izin verilen azami ölçüde, gelir kaybı, kar kaybı, veri kaybı veya faaliyetlerin kesintiye uğraması ya da diğer manevi zararlar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, sözleşmeye, haksız fiile ya da diğer bir hukuk teorisine dayanan ve işbu Koşullar kendisinden doğan veya herhangi bir şekilde bunlarla ilişkili olan dolaylı, tesadüfi, sonuç olarak doğan, özel, cezai veya diğer benzer zararlardan ötürü size karşı sorumlu olmayacaktır.

10.BAŞLIKLAR

İşbu Koşullar’da kullanılan madde başlıkları ifade kolaylığı sağlamak açısından kullanılmış olup, işbu Koşullar’ın yorumlanmasında kullanılmayacaktır.

11.UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Koşullar’ın geçerliliği, yorumlanması, yürürlüğe konması, ifa edilmesi ya da sona ermesi ile ilgili tüm hususların yanı sıra, Multiplayer ile aranızdaki tüm konular ile ilgili her türlü sorunlara ve uyuşmazlıklara Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanacaktır ve Türkiye Cumhuriyeti hukuku çerçevesinde yorumlanacaktır.

Bu Koşullar’dan doğan veya bu Koşullar ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü uyuşmazlık, iddia veya ihtilaf ya da herhangi bir haksız fiil veya Koşullar’a ilişkin başka herhangi bir ihtilafın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

12.TOPLU DAVA FERAGATİ

Geçerli kanunların izin verdiği durumlarda siz ve Multiplayer, birbirinize karşı herhangi bir toplu ya da temsili gibi görünen davada bir davacı ya da toplu dava tarafı olarak değil, yalnızca kendi sıfatınızla iddiada bulunabileceğinizi kabul edersiniz. Siz ve Multiplayer birlikte kabul etmediğiniz müddetçe, hiçbir hakem ya da hâkim birden fazla kişinin iddialarını birleştiremez veya başka bir şekilde herhangi bir türde bir temsili dava ya da toplu dava yürütemez.

13.BÖLÜNEBİLİRLİK

Koşullar’ın bir kısmının kanuna aykırı veya geçersiz sayılması halinde, geçersiz sayılan maddenin Koşullar’ın temelini oluşturmaması şartıyla, bu geçersizlik Koşullar’ın diğer maddelerinin geçerliliğini etkilemeyecek, Koşullar’ın diğer hükümleri geçerli kalacak ve aynı şekilde bağlayıcı olacaktır.

14.TEMLİK

Multiplayer işbu Koşullar’ı tamamen ya da kısmen ve herhangi bir zamanda sizin rızanızı alarak veya almaksızın herhangi bir kişi veya teşebbüse temlik ya da devredebilir.

Bu Koşullar kapsamındaki hak ve yükümlülüklerinizi herhangi bir üçüncü tarafa Multiplayer’ın önceden yazılı izni olmadan devredemez veya başka bir şekilde temlik edemezsiniz.

15.FERAGAT

Multiplayer’ın işbu Koşullar’da belirtilen bir hakkını, yetkisini yahut imtiyazı kullanmaması veya kullanmada gecikmesi, bunlardan feragat ettiği manasına gelmeyecek ve de bu şekilde yorumlanmayacak; benzer biçimde bir hakkın, yetkinin yahut imtiyazın kısmi yahut münferiden kullanılması, başkaca bir hakkın, yetkinin yahut imtiyazın kullanılmasına hiçbir şekilde halel getirmeyecek ve de işbu Koşullar’ın hükümlerinden herhangi birine aykırı davranılması halinde anılan hak, yetki ya da imtiyazdan bir defaya mahsus olmak üzere feragat edilmesi veya bunların kullanılmaması, aynı hükme müteaddit kereler aykırı davranılmasına izin verildiği yahut anılan hakların kullanılmayacağı anlamına gelmeyecek ve  bu şekilde bir sonuç doğurmayacaktır. Feragat veya ihlalin kabulü, yazılı olmadıkça hüküm doğurmaz.

16.MÜCBİR SEBEP

İşbu Koşullar’ın hükümlerinin yerine getirilmesinin engellenmesi veya ticari olarak uygulanamayacak kadar zor veya pahalı hale gelmesi, herhangi bir doğal afet nedeni, işçi-işveren anlaşmazlığı, ulaştırma, Hizmetler’in aksatılması, Hizmetler’in kullanılamaması, hükümetle ilgili kısıtlamalar veya eylemler, Koşullar’ın kabul tarihinde öngörülemeyen ve tarafların kontrolünün ötesinde olan savaş (beyan edilmiş veya beyan edilmemiş) veya diğer düşmanlıklar veya diğer herhangi bir olay, koşul veya sebep yüzünden Multiplayer sorumlu olmayacaktır.

17.TEBLİGAT

Multiplayer, multiplayer.com.tr adresi, oyunların mobil uygulama platform sayfaları, Sosyal Paylaşım Siteleri, oyunlar üzerinden ve tarafımıza sunacağınız iletişim adresine gönderilecek e-posta ya da diğer bir haberleşme yöntemi vasıtasıyla duyuruda bulunmak suretiyle size bildirimde bulunabilir. İşbu Koşullar kapsamında sizin tarafınızdan yapılan ya da yapılması gereken her türlü bildirim iletisim@multiplayer.com.tr adresine yapılmalıdır. Lütfen göndermiş olduğunuz bildirime tam adınızı ve Multiplayer ile irtibat kurmanızın sebebini ayrıntılı bir biçimde yazınız.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply